عدالت در جامعه ی امروزی

همه ی آدم ها با هم برابرند، اما پول دارها محترم ترند!عینک

همه ی آدم ها با هم برابرند، اما دخترها پرتوقع ترند!قهر

همه ی آدم ها با هم برارند، اما بچه ها واجب ترند!نیشخند

همه ی آدم ها با هم برابرند، اما خانم ها مقدم ترند!مژه

همه ی آدم ها با هم برابرند، اما سیاه ها بدبخت ترناراحت و سفیدها برترنداز خود راضی!

البته تبعیضی در کار نیستتعجب، در کل همه ی آدم ها با هم برابرند، اما بعضی ها برابرترند!ناراحتگریه

/ 1 نظر / 3 بازدید
رضا

جالب و قابل تامل بود [لبخند]