طنزیم (!!!) خانواده

هیچ میدونین چــرا طــــــلاق زیــــــاده
چـرا شُـله پیچــــای خـــــــــــانـــــواده
یــه ریشتــرم کـــــــه زندگی بلــــرزه
همــون دقیــــقه پیــچ و مهــره هــــرزه
بــاید یه جـــــــور باشه مهره بـــــا پیـچ
وگـــــــرنــه کل زندگیت میشـه هیـچ
 خواستی اگه بـــــا کــسی وصلت کنی
بـــــاید یــه کم ســـایزشــو دقـت کـنی
 نگـــــــــــو درستش میکنـم ســــه روزه
خـــــــــراب تـــرم میشـه دلت میســــوزه
 زنت اگــــــه مثـل خـــودت نبــــــاشـــه
دو روز دیگه تـو خــــونه ی بــــابــــاشه
 چـــرا میــخـوای روزه شــو تغیــیر بـدی
نیـــومـــده بـــــه طفلـکی گیـــــر بـدی
چــــرا میخــوای نوششو نیشش کنی
مُهره ی نمــــره پنجـــو شیشش کنی
تو که خودت ســایـزتــــو داری از پـیش
برو پی مهــــره ی نمـــــره ی شیــش
این کــــــــه میگم نمـــــره ی اخلاقـیه
بقیـــــه ی چیزا هنـــــــوز بـــــــــاقـیـه
همه چی مون از روی خـودخــــواهیـه
تصــــــوراتمـــون همـش واهیـــــــه
از ته شـــوش بگیر برو تـــــــا جــــردن
دروغ شــــــده عینهــــو آب خـــــوردن
رفیقمون تـــوی پی . اچ . دی گیـــــره
میخـواد بــره  دی . اچ . پی ام بگیــره
 
> d.h.p = دختر حاجی پولدار
یارو خودش هر کاری خـواسته کــردهعصبانی
دنبـــال دختــــــر نجیب می گـــــــردهنیشخند
میخواد مث هلـــــو رسیـده بـــــــاشهمژه
آفتـــــاب و مهتاب ام ندیـده بـــــــاشه
درسته میدون مـــــــانـــــــــورش کمه
اما اونم مثــــل خــودت آدمه
شــایـد اونم کسی رو دیده بـــــــاشه
یکی دو بــــار دلش تپیــده بــــــاشــه
این چیــــــــزا بیــن آدمــــــــا ذاتـیـــه
اون کــــه اینــــارو نداره قــــــــــاطیـه
اینجا "تی" دو نقطه مون "طــا" شـده
قــافیه مـون یه خورده " اکفــا " شده
یـه مــــوقه هـایی بـــا یــه ذرّه دقت
نقــــطه ی ضعفت میشه عین
به خـاطـر یــه "طـــــــا" نمیگـزم لب
دوبــــــاره مـیـرم سـر اصل مطلـب
دختــر بیچـاره  کــه شکل مـــاهــهمژه
چیکــار کنـه کـه قلب تـو سیـــاهـه
خـدا بـه اون هـر چی  قشنگی داده
از نظــر تــــو مــــایــه ی فســــاده
بهش میگی از تـو خـونـه جُم نـخور
هــر چی بگـه میگی صـداتــو بـبُر
تو خـونه اخم و فحش و داد و بیــداد
تـــوی خیـابونم کـه  گشت ارشـــاد
بـاید بری کلاتــــــو قــــاضی کنی
یـه خورده تمـرین ریــــــاضی کنی
دلت میخواد تــــو هـر دقیـقه و رُب
هر چی میگی اونم فقـط بگه خُب
اما مهمه خُب چـه جـــوری باشه
از ته دل بــاشه یــا زوری بـــاشه
خُبای کوتاه و کشــــــــیده داریـم
خُبای بی حال و لهیـــــــده داریم
فـرق اینــــا  زمین تــا آسمــــونـه
آدم بـــــاید ایــن چیـزا رو بدونــــه
مثل دو تــــا ردیـف تــوی مثـنــوی
یه خُب باید بگی یه خُب بشنـوی
یه بیت خوب، با دوتـا خُب قشنگه
یکی خُبش کـم بشه کار می لنگه
*****************
تــــا پســــرا بهم نگفتن چـــــرا
یه خورده هم برم سر دختـــــرا
*****************
بعد چهــــار ســـــال پشت کنـکـور
قبول شدی یه جــــای دور بــــا زور
آخر سر گــــرفتی بـــــا هـنّ و هن
لیســـــــانــس درّه تپــه از رود هـن
نشستی خــونـه گل لگد می کنی
خـواستـگارای خــوبــو رد می کنی
به خـــــــاطر اینکـه لیسـانس داری
بی خـود و بی جهت کلاس میذاری
چرا باید تو کـه لیسانسه مــــونی
از رو کتــاب متنـو غلـــــط بخـونی
یه نکته هم بگم که یـــــــادت نـره
لیسانس خوبه، ولی سـواد بهتره
میگی فلانی کــه بـابــاش وزیــــره
روزی هزار دفـعه بـرات می میـــره
برای ســـرکــار که بـابــات عـوامـه
فکـرای اینـجوری خیــال خـــــامــه
آخه بابــا اون که بـــابـــاش وزیــــره
مگه خُـله بیـــــاد تـــــــو رو بگیــرهنیشخند
هرجـــا میری کلی طلا بــاهـــاتـه
تمـــوم دغدغت النگـــــوهـــاتــــه
تــــــوی طــلا فــــروشیـا پلاسی
بــه این میگن آخــــر بی کلاسی
می خوای مث عروس قصه ها شی
کلّ نداشته هــاتـو داشته بـاشی
هزار امیــــد و آرزو بــاهــــاتــــــه
اینــا امید نیست، عُقده هـــــاتــه
شوهر بیچاره کـه کـــــــارمنــــده
چـه میدونه قیمت بنــــــز چـنــده
فـرشای شوهرت کــه زیر پـــاتـه
بعضه گلیم پـــــاره ی بـــابـــــاتـه
صبر اونم یـه دفعـه ای سر میــاد
صدای آژیـــــــــر خطـر در میـــادعصبانی
وقتی ببــینه زندگیش سیـــاهــه
چاره ی کـــــار توی دادگــــاهــهدل شکسته
/ 2 نظر / 10 بازدید
رامین صابری

سلام ساغر جون وبلاکت مشگل داره عریز نمیشه واردش شد

همسفر خاطره ها

سلام وبت زيباست مطالب جالبي بود يك كمش رو خوندم[قلب][چشمک][گل] www.khorshidtalaii.persianblog.ir[گل] [گل]www.zarmehr.iranblog.com www.zarmehrvb.persianblog.ir[گل]