بدان که عاشق ترینم

............. عزیزمقلببغل

قلبم را تقدیمت می کنم تا بدانی بی ریاترینم،قلب

اشکم را برای اندوهت می ریزم تا بدانی پراحساس ترینم،قلب

برایت ترسیم می کنم حس خوشبختی را تا بدانی خوشبخت ترینم،قلب

موجی از عشق را بر ساحل وجودت می فرستم تا بدانی عاشق ترینم قلب

و شعرم را تقدیمت می کنم تا بدانی که من ساده ترینم! قلب

 

/ 0 نظر / 7 بازدید