فرهنگ لغات خانوما

1- آره یعنی نه!نیشخند

2- نه یعنی آره!نیشخند

3- ما با ید با هم حرف بزنیم یعنی بشین فقط گوش کن!قهقهه

4- هر کار دوست داری بکن یعنی بکن ولی بعد دهنت سرویسه!شیطان

5- چقد منو دوست داری؟ یعنی یه گندی زدم می خوام بگم!مژه

6- دو دقیقه دیگه حاضرم یعنی دو ساعت ول معطلی!اوه

 

/ 2 نظر / 18 بازدید