دوست دارم

آری...

آغاز، دوست داشتن استقلب

گرچه پایان راه نا پیداست

من دگر به پایان نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباستخیال باطل

/ 1 نظر / 10 بازدید
وصال

فقط يک آرزو دارم! فقط يک آرزو دارم! که باراني ببينم من، و در زيرش، به همراهت، به سانِ مرغکانِ شادِ دريايي، چنان بالي گشايم، من، که دريا را به يک دم بستنِ چشمي، بپيمايم. فقط يک آرزو دارم! که چشمانت به چشمانم، شود خيره، و من در برقِ چشمانت، بخوانم، نامه های نانوشته، نامه هاي عشق و شيدايي. فقط يک آرزو دارم! که آغوشت فرا خواند مرا، من در تو پيچم، همچو پيچکهای روحانی، که از من، جز تويي، پيدا نباشد به تو مي انديشم.وقت بوئيدن ياس.گاه در عالم افسردگيم عطريك شاخه گل.يا كه پرواز پرستو در باد وزش ناز نسيم.يا كه خوش رقصي ماهي در اب .لحظه اي مي سازد كه در ان ميميرد.نفس تيره نوميدي ها به كدامين ماني؟ تو به ان شاخه گل؟تو به ان ناز نسيم؟تو به پرواز پرستو در باد؟ يا به خوش رقصي ماهي در اب؟ به تو مي انديشم! مي تواني ايا تو!.خالق ان لحظه روشن باشي؟ شلام امیدوارم خوشت بیاد باز هم بهم سر بزن.خوشحال میشم.